Analytics
Vad vi kan göra

Vi är engagerad i flera olika typer uppdrag, projekt och revisioner där vi bidrar med vår kompteens inom Analytics.

Några expempel på vår förmåga omfattar:
 • Utveckling av rutiner för Analytics
 • Utvärdering av verksamhetsprocesser
 • Identifiering av kostnadsbesparingar
 • Granskning av användare och behörigheter i nätverk och enskilda system
 • Identifiering av kostnadsbesparingar
 • Revision där effektivitet och ändamålsenlighet för intern kontroll utvärderas
 • Analyser av hur väl varulager är värderat och om det finns risk för inkurans
 • Hur vi kan göra

  I de flesta fall genomförs detta som projekt eller som en revision. Vi kan även medverka som en resurs eller coach då en ny process och rutin skall etableras, där vi på hel- eller deltid är på plats i er verksamhet för att definiera, utveckla, införa och förbättra bearbetning av data och vi tar fram datamodeller med tillhörande rapporter, sammanställningar och liknande som ni har behov av. Några exempel på hur vi kan vara ett stöd för er omfattar:

  Vi genomför Analytics Kick-start projekt, vilket är en uppstart att komma igång med Arbutus Analyzer, där vi inleder med 2 dagar med utbildning och brainstorming utifrån era förutsättningar. Därefter har ni 3–6 veckor på egen hand prova på att arbeta med Analytics och sen träffas vi en tredje dag då vi går igenom vad som fungerat bra och som varit svårt. Efter detta är ni redo för en riktig utbildning och/eller att börja arbeta med Analytics i det löpande arbetet. Vi har genomfört flera projekt med detta angreppssätt.

  Som stöd i ett avstämningsprojekt avseende leverantörer, hade Analytics som uppgift att välja ut leverantörer för detaljerad genomlysning av alla fakturor de utvalda leverantörerna hade skickat. I projektet var vi involverade som en deltidsresurs under 4 månader. Genom att bygga en datamodell med indikatorer, kunde använda scenario för att fånga upp olika typer av beteende hos leverantörer. Dessa indikatorer hjälpte oss att välja ut de leverantörer som visade tecken på att de var kostnadsdrivande eller där vi misstänkte att det fanns felaktigheter.

  För att förbättra kapacitetsutnyttjande för ett ERP system som hade betydande instabilitet vid perioder med högt utnyttjande och krav på en ständig ökning av serverkapacitet över flera år med prognos att det skulle fortsätta på samma sätt framöver behövdes en beteendeförändring och bättre kapacitetsplanering. Vi valde här att använda en ekonomisk styrning där utnyttjande av kapacitet i perioder med högt kapacitetsutnyttjande fick ta en större del av de total IT-kostnaderna. Genom att identifiera bearbetningar och allokera dem till respektive avdelning, gjorde vi det möjligt jämna ut kapacitetsutnyttjande och bryta trenden med kostnadsökningar.